Polityka prywatności („Polityka”) ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania Twoich danych osobowych („Dane”), uzyskanych za pośrednictwem platformy CampusAI https://haimagazine.com/ („Platforma”). Dokładamy starań, aby Dane były przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Pojęcia użyte w Polityce mają znaczenie nadane im w Regulaminie Platformy dostępnym tutaj.

Polityka dotyczy przetwarzania Twoich Danych, jeżeli masz status osoby korzystającej z naszej Platformy, w tym Użytkownika albo osoby reprezentującej Użytkownika.

1. Informacje o przetwarzaniu Danych

 1. Administratorem Danych jest CampusAI P.S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001030100, NIP: 5273051714, wysokość kapitału akcyjnego: 1 000,00 zł („My” lub „CampusAI”).
 2. W sprawie pytań, wniosków i skarg dotyczących przetwarzania Danych („Zgłoszenia”) możesz skontaktować się z nami:
  2.1. za pośrednictwem korespondencji e-mail: info@campusai.pl; lub
  2.2. pisemnie na adres: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska.
 3. W Zgłoszeniu podaj: (i) Dane osoby, której dotyczy Zgłoszenie, (ii) opis zdarzenia, którego dotyczy Zgłoszenie oraz (iii) oczekiwany przez Ciebie sposób rozwiązania zgłaszanej kwestii.
 4. W ramach Platformy przetwarzamy Dane w celu:
  4.1. realizacji zawartej z Tobą Umowy, w tym dostarczania Produktów – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO;
  4.2. przesyłania do Ciebie informacji handlowych (newslettera), gdy wyrazisz na to zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  4.3. realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów księgowych, podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  4.4. realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: (i) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; (ii) prowadzenie w ramach Platformy działań analitycznych, marketingowych lub statystycznych oraz stosowanie plików cookies; (iii) kontakt z Tobą, np. gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w związku ze Zgłoszeniem; (iv) jeżeli jesteś osobą reprezentującą Użytkownika lub wyznaczoną przez niego do kontaktu – realizacja umowy zawartej z podmiotem, który reprezentujesz – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Bardziej szczegółowe informacje, w tym podstawy prawne dotyczące przetwarzania Danych w ramach poszczególnych plików cookies opisaliśmy w §2 poniżej.
 6. Możemy przekazywać Dane do podmiotów współpracujących z nami, w tym dostawców systemów IT, operatorów płatności, dostawców usług prawnych, księgowych, windykacyjnych lub szkoleniowych, firm świadczących usługi kurierskie, pocztowe, a także wszystkim instytucjom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności sądom i urzędom skarbowym.
 7. W uzasadnionych przypadkach Twoje Dane mogą być przesyłane poza EOG. Wówczas zapewniamy ich poufność oraz zapewniamy, że przekazane będą tylko Dane niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy a przekazanie oparte będzie na odpowiednich zabezpieczeniach wymaganych przez prawo.
 8. Nie będziemy będzie przechowywać Danych dłużej niż jest to konieczne do świadczenia usług, w tym dostarczania Produktów, dla których były one zbierane, chyba że będzie to wynikać z przepisów prawa.
 9. Jeżeli jesteś osobą reprezentującą Użytkownika lub wyznaczoną przez niego do kontaktu z nami, otrzymaliśmy Twoje Dane (w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz stanowiska służbowego) od Użytkownika, którego jesteś przedstawicielem lub w którego imieniu działasz.
 10. W przypadku gdy przetwarzamy Dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie Danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
 11. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Masz prawo do żądania od nas dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, a także prawo do przenoszenia Danych.
 13. Podanie przez Ciebie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy – bez ich podania nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć.W ramach Platformy nie będziesz podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


2. Pliki cookies

 1. W ramach Platformy korzystamy z plików cookies lub innych podobnych technologii, dlatego korzystanie z Platformy wymaga umieszczenia w Twoim Urządzeniu Końcowym małych plików tekstowych z informacjami wykorzystywanymi przez strony internetowe, łączących się z Twoją przeglądarką oraz innych mechanizmów przechowywania danych – zwanych łącznie plikami cookies. Podczas korzystania z Platformy, pobieramy z przeglądarek i zapisujemy informacje, które mogą zawierać Dane.
 2. Informujemy, że wykorzystujemy niezbędne pliki cookies w celu dostarczania Ci usług oraz zapewnienia funkcjonalności Platformy. Podstawą prawną przetwarzania Danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w przypadku gdy zawrzemy z Tobą Umowę – lub nasz prawnie uzasadniony interes z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest zapewnienie najwyższej jakości usług w ramach Platformy.
 3. W zakresie pozostałych plików cookies tzw. „plików opcjonalnych”, podstawą prawną przetwarzania Danych w związku ze stosowaniem plików cookies, w tym w zakresie dostosowania funkcjonalności Platformy do Twoich potrzeb i preferencji, jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zarządzając ustawieniami plików cookies we własnej przeglądarce, w każdym czasie możesz wycofać udzielone zgody.
 4. Okres aktywności plików cookies jest następujący: w przypadku plików cookies czasowych – pliki są automatycznie usuwane po określonej dacie ważności; w przypadku plików cookies stałych – pliki są aktywne na Twojej przeglądarce do chwili ich usunięcia, co możesz zrobić w dowolnym momencie.
 5. Masz prawo do skorzystania z oferowanych przez każdą przeglądarkę możliwości zarządzania plikami cookies. W celu pozyskania dodatkowych informacji możesz zapoznać się z ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w używanej przeglądarce. Usunięcie plików cookies może mieć wpływ na poprawne działanie Platformy i jej funkcjonalności, prawidłowość wyświetlania Platformy oraz utratę preferowanych ustawień stron internetowych w ramach Platformy. Zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do Twojego urządzenia może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Platformy.
 6. Pliki cookies oraz znaczniki pikselowe mogą być również wykorzystane przez podmioty trzecie (np. Google, Facebook) do udostępnienia własnych treści czy reklam na stronach internetowych lub portalach w oparciu o zapisy z tych plików oraz z tych znaczników pikselowych.
 7. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies: (i) niezbędne – konieczne do właściwego funkcjonowania Platformy, w tym przechowujące Twoją sesję oraz umożliwiające działanie i usprawniające funkcjonowanie Platformy; (ii) analityczne – umożliwiające prowadzenie analiz i statystyk dotyczących Platformy, (iii) funkcjonalne – stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Platformy do Twoich wyborów i (iv) reklamowe – w przypadku prowadzenia kampanii reklamowych, aby dostosować do Ciebie reklamę i zapamiętać jej ustawienia. Ponadto w ramach w/w rodzajów plików cookies wykorzystujemy także zewnętrzne pliki cookies, tj. umieszczane przez podmioty zewnętrzne (takie jak Google Analitics czy Pixel Facebooka). W przypadku zewnętrznych plików cookies, zasady ich przetwarzania opisane są także odrębnymi dokumentami udostępnianymi przez podmioty trzecie.

3. Postanowienia końcowe

 1. Rozwój technologii oraz rozwój naszej oferty powoduje, że Polityka może ulec zmianom, o których będziemy Cię informować za pośrednictwem Platformy lub wiadomości e-mail.
 2. Data ostatniej modyfikacji Polityki: 12.12.2023 r.